Ouderbijdrage

Een ouderraad op een basisschool heeft als taak het organiseren van ondersteunende activiteiten ten behoeve van het onderwijs aan de school. Ze doet dit in samenwerking met team, directie en ouders en vormt als zodanig een zeer belangrijk deel van de school. De ondersteunende activiteiten vormen vaak de saus op het onderwijsaanbod. U kunt hierbij denken aan excursies en voorstellingen, maar ook aan feesten (sint, zonnewende, carnaval en paasontbijt) en aan de schoolreis en het schoolkamp. 

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren is uiteraard geld nodig. De overheid verstrekt hier echter geen vergoeding voor, waardoor de ouderraad namens de school een beroep op de ouders moet doen. Op onze school vraagt de ouderraad een ouderbijdrage van € 15,00 per kind voor het hele schooljaar. Hiervoor kan het kind deelnemen aan alle door de ouderraad georganiseerde activiteiten, zonder een extra bijdrage te moeten leveren. Voor kinderen die na januari gedurende het schooljaar instromen wordt een bijdrage gevraagd van € 7,50. In beide bedragen is een ongevallenverzekering ingesloten.
Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover door de ouderraad middels een brief geïnformeerd. In deze brief staan ook alle relevante bankgegevens. Ouders van leerlingen die instromen na 1 januari worden eveneens schriftelijk geïnformeerd. In de media is de afgelopen jaren veel geschreven over de ouderbijdrage die door scholen gevraagd wordt. Op een aantal scholen werd een dermate hoge vergoeding gevraagd, dat ouders deze niet langer konden of wilden betalen. Terecht werd er in deze gevallen steeds op gewezen dat de ouderbijdrage in principe vrijwillig is en dat ouders niet verplicht kunnen worden om deze te betalen. Toch is de ouderbijdrage van groot belang. Het bedrag dat door de ouders als vergoeding betaald wordt, komt volledig ten goede aan het eigen kind.
 
De begroting van de ouderraad is van dien aard dat de ouderbijdrage alle activiteiten die gedurende een jaar georganiseerd worden dekt. Daarnaast organiseert de ouderraad eigen activiteiten die bedoeld zijn om inkomsten te genereren. Deze inkomsten worden gebruikt om een bijdrage te kunnen leveren aan activiteiten die niet vast in het jaarrooster van de ouderraad staan (een voorbeeld hiervan is de financiële ondersteuning voor het werk van natuurouders). Wanneer ouders besluiten om de ouderbijdrage niet langer te betalen ontstaat er een gat tussen de inkomsten en uitgaven van de ouderraad. Om die reden kunnen de kinderen van ouders die niet wensen te betalen dan ook niet deelnemen aan activiteiten die uit de ouderbijdrage bekostigd worden (voor de duidelijkheid: het betreft hier geen onderwijsactiviteiten). Natuurlijk zal er door de school, wanneer dit aan de orde is, voor een alternatief (les)programma gezorgd worden.

Stichting Leergeld in Heerlen helpt gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens bij het voldoen van schoolkosten. 
Informatie over Stichting Leergeld 
De ouderraad heeft ook een eigen informatiegedeelte op de site en is terug te vinden onder het OR-gedeelte van de site.